Nabór na wolne stanowisko instruktora kultury PDF Drukuj Email

 

Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku, ul. Bydgoska 6, 86-014 Sicienko ogłasza nabór na wolne stanowisko instruktora kultury.

I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku, ul. Bydgoska 6 86-014 Sicienko

II. Określenie stanowiska: Instruktor kultury, 0,25 etatu – niepełny wymiar czasu pracy

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem zgodnie z opisem danego stanowiska:

1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

2. dobry stan zdrowia

3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

4. posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, mile widziana udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera, instruktora sportu i rekreacji, opiekuna w świetlicy lub inne

IV. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1. organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej (Dz. U nr 114,poz.493 ze zmianami):

a) prowadzenie edukacji kulturalnej i wychowawczej przez sztukę,

b) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,

c)rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalno-sportowych,

d) organizowanie wystaw, przedstawień, koncertów,

e) organizowanie zawodów sportowych, letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży,

f) organizowanie imprez wynikających z potrzeb środowiska,

g) wypożyczanie sal na imprezy okolicznościowe po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem ośrodka,

2. Współpraca ze szkołami, organizacjami wiejskimi, szczególnie tymi działającymi na terenie sołectwa Dąbrówka Nowa

3. Utrzymanie pomieszczeń świetlicy w należytym porządku.

4. Właściwe zabezpieczenie obiektu przez kradzieżą oraz dbałość o mienie świetlicy.

5. Sporządzanie kwartalnych planów pracy świetlicy i przedstawianie ich do akceptacji dyrektorowi GOK.

6. Dokonywanie zakupów na bieżące potrzeby świetlicy.

7. Zgłaszanie potrzeb remontowych i inwestycyjnych dyrektorowi GOK.

8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora GOK.

V. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV)

2. list motywacyjny

3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnienia instruktorskie

4. kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje

5. kserokopie świadectw pracy

6. inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata do pełnienia funkcji np. opinie, referencje, itp.

7. podpisane oświadczenie kandydata o stanie zdrowia, pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,

8. podpisane oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, a także, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celach przeprowadzenia konkursu,

10. oświadczenie kandydata, że wszystkie kopie dokumentów złożonych wraz z ofertą są zgodne z oryginałem.

VII. Warunki pracy na stanowisku:

1)Praca wykonywana będzie na terenie Gminy Sicienko, w Świetlicy Wiejskiej w Dąbrówce Nowej

2) Pracownik powinien posiadać umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i biurowego

3) Wyjazdy służbowe poza miejsce pracy.

4) Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy – 10 godzin w tygodniu.

5) Umowa o pracę będzie zawarta na czas określony

6) Przewidywany termin zatrudnienia – maj 2018.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres Ośrodka lub składać w biurze:

Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku, ul. Bydgoska 6 , 86 – 014 Sicienko z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko instruktora kultury” w terminie do dnia 20 maja 2018 roku. Dokumenty, które wpłyną po wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

poprzednim miesiącu grudzień 2018 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31

Losowe zdjęcie

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 115 gości 

Statystyki

Odsłon : 74557