Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku
NOC BIBLIOTEK PDF Drukuj Email

 

 

POBIERZ PLAKAT

 
Świetlica Wierzchucinek PDF Drukuj Email

Słoneczko nareszcie zaświeciło dlatego postanowiliśmy wybrać się na spacer. Przyciągani zapachem pieczonego chleba postanowiliśmy odwiedzić pobliską piekarnię. Ciepły chlebek smakował nam wyśmienicie. Nie obeszło się również bez małego ochłodzenia nóg w jeziorze.

 

 

GALERIA

 
GMINA SICIENKO PO RAZ SIÓDMY STAWIA NA RODZINĘ PDF Drukuj Email
czwartek, 18 maja 2017 14:19

 

Dnia 13 maja 2017 roku w Sicienku odbył się Majowy piknik rodzinny zorganizowany przez Wójta Gminy Sicienko, Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dla wszystkich pokoleń zostały przygotowane liczne atrakcje. Były zabawy, konkursy, bezpłatne zjeżdżalnie, malowanie twarzy, zabawy z balonami, pokaz wyszkolenia psa policyjnego dla dzieci, owocowy poczęstunek i grochówka dla wszystkich. Można było zjeść ciasto przygotowane przez członkinie Gminnej Rady Kobiet.

Jak na prawdziwy piknik przystało, nie zabrakło pięknej, wiosennej pogody. W organizację Pikniku Rodzinnego bardzo aktywnie włączyły się szkoły z gminy Sicienko To dzięki zaangażowaniu dyrektorów szkół, nauczycieli oraz pedagogów szkolnych dzieci i młodzież zaprezentowały swoje talenty: było m.in przedstawienie z okazji 226. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Samsiecznie, występ uczestników Gminnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej, mini koncert Duetu „Druga w nocy” z Kruszyna, w składzie Jakub Stachowicz i Karol Żarnowski.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Strzelewie zaprezentowały pouczające przedstawienie pt. „ Z Ekologią za Pan brat”. W idealny dla widza sposób, dzieci zachęcały, aby całe rodziny podejmowały działania chroniące nasze środowisko, tak abyśmy wszyscy mogli bawić się w otoczeniu wolnym od zanieczyszczeń. Przedstawienie urozmaicił występ zespołu wokalnego przygotowanego przez Romualda Wiśniewskiego, nauczyciela ze Szkoły Podstawowej w Strzelewie. W ślad za przedstawieniem „Z Ekologią za Pan brat” uczestnicy pikniku zostali poczęstowani przez Grupę Producentów Owoców Galster z Wierzchucic pysznym sokiem jabłkowym i jabłkami.

Różnorodne melodie na instrumencie klawiszowym zaprezentowały: Julka Otlewska i Zuzia Sitarek z Wiejskiego Domu Kultury w Kruszynie. Pracują one na co dzień pod czujnym okiem Aliny Pastor. Wspaniale zaprezentował się chór wokalny „Kruszynki” ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie pod kierownictwem Pani Aliny Pastor ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie.

Dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci jak i dorosłych cieszył się pokaz zapasów przygotowany przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Gryf Wojnowo.

Swój talent taneczny zaprezentowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie oraz piątoklasistki z Zespołu Szkół w Wojnowie. Serca publiczności podbił występ muzyczny przedszkolaków z oddziału przedszkolnego w Wojnowie przygotowany przez Małgorzatę Matczak – Gizę.

Dużą atrakcją cieszyły się gry i zabawy sportowe przygotowane przez pracowników GOK.

Wieczorem dla dorosłych widzów zagrał i zaśpiewał Zespół „Rajd”, którego członkami są nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Strzelewie oraz Zespół coverowy „Znak czasu” prezentujący piosenki Zespołu Dżem, Breakout, TSA czy Macieja Maleńczuka Imprezę prowadziła redaktor Krystyna Lewicka – Ritter.

Wszystkim Przyjaciołom Kampanii gorąco dziękujemy zaangażowanie.


GALERIA

 

 
Nabór na wolne stanowisko młodszego instruktora PDF Drukuj Email
czwartek, 18 maja 2017 12:59

Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku, ul. Bydgoska 6, 86-014 Sicienko ogłasza nabór na wolne stanowisko młodszego instruktora.

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku

ul. Bydgoska 6

86-014 Sicienko

II. Określenie stanowiska:

Młodszy instruktor

0,50 etatu – niepełny wymiar czasu pracy

Okres zatrudnienia: czerwiec 2017

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem zgodnie z opisem danego stanowiska:

1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

2. dobry stan zdrowia

3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

4. posiadanie co najmniej średniego wykształcenia lub ukończone studia wyższe pedagogiczne

5.mile widziana udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera, instruktora sportu i rekreacji, opiekuna w świetlicy lub inne

IV. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1. organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej (Dz. U nr 114,poz.493 ze zmianami):

a) prowadzenie edukacji kulturalnej i wychowawczej przez sztukę,

b) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,

c) rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalno-sportowych,

d) organizowanie wystaw, przedstawień, koncertów,

e) organizowanie zawodów sportowych, letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży,

f) organizowanie imprez wynikających z potrzeb środowiska,

g) wypożyczanie sal na imprezy okolicznościowe po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem ośrodka,

2. Współpraca ze szkołami, organizacjami wiejskimi, szczególnie tymi działającymi na terenie sołectwa Strzelewo

3. Utrzymanie pomieszczeń świetlicy w należytym porządku.

4. Właściwe zabezpieczenie obiektu przez kradzieżą oraz dbałość o mienie świetlicy.

5. Sporządzanie kwartalnych planów pracy świetlicy i przedstawianie ich do akceptacji dyrektorowi GOK.

6. Dokonywanie zakupów na bieżące potrzeby świetlicy.

7. Zgłaszanie potrzeb remontowych i inwestycyjnych dyrektorowi GOK.

8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora GOK.

V. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV)

2. list motywacyjny

3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnienia instruktorskie

4. kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje

5. kserokopie świadectw pracy

6. inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata do pełnienia funkcji np. opinie, referencje, itp.

7. podpisane oświadczenie kandydata o stanie zdrowia, pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,

8. podpisane oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, a także, że nie był skazany prawomocnym

wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z

ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.

926 ze zm.), w celach przeprowadzenia konkursu,

10. oświadczenie kandydata, że wszystkie kopie dokumentów złożonych wraz z ofertą są

zgodne z oryginałem.

VII. Warunki pracy na stanowisku:

1) Praca wykonywana będzie na terenie Gminy Sicienko, w Wiejskim Domu Kultury w Strzelewie

2) Pracownik powinien posiadać umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i biurowego

3) Wyjazdy służbowe poza miejsce pracy.

4) Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy – 4 godziny dziennie.

5) Umowa o pracę będzie zawarta na czas określony

6) Przewidywany termin zatrudnienia – czerwiec 2017.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres Ośrodka lub składać w biurze:

Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku, ul. Bydgoska 6 , 86 – 014 Sicienko

z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko młodszego instruktora kultury” w terminie do dnia 26 maja 2017 roku. Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane

 

 
Magicy srebrnego ekranu PDF Drukuj Email
poniedziałek, 15 maja 2017 13:49

Film nie powstał jako sztuka. Nie stworzyli go artyści, był rodzajem eksperymentu, w którym swój udział mieli wynalazcy, fotografowie konstruktorzy i pasjonaci. Historia kina, to historia obrazu, wyobraźni i technologii. Gdyby nie ludzka pasja, determinacja, a niekiedy szaleństwo, to może jeszcze długo czekalibyśmy na kinematograf, który określił wiek XX.

Na dzisiejszych zajęciach bibliotecznych odwiedzili mnie gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Sicienku z polonistkami, z którymi odbyliśmy ambitną retrospekcję do świata taśmy filmowej. Od rana walczyłam ze stresem, jednakże mentalne wsparcie moich słuchaczy było dla mnie bardzo ważne. Poczynając od Laterny Magica oraz Camery Obscure’a, poprzez wynalazek braci Lumiere i pierwsze studio filmowe Black- Maria-Edison- Studio do otwarcia w Nickleodion’u- prekursorskiego kina w Toronto. Przemierzaliśmy przez historię utrwalania obrazu do momentu wyświetlania filmów na srebrnym ekranie. Gimnazjaliści wzięli także udział w małej projekcji pierwszych epizodów, co umożliwiło zaobserwowanie rozwoju sztuki kina na przełomie XIX i XX wieku. Analizowaliśmy także kwestię wprowadzenia warstwy dźwiękowej oraz jej wpływu na odbiór dzieła u widza w kontekście twórczości takich artystów jak światowej sławy komik Charlie Chaplin czy ekranizacje ojca rewolucji dźwiękowej- Alana Crosslanda.

Naładowani masą informacji uczestnicy moich warsztatów wrócili na zajęcia a ja- debiutancka „prelegentka” mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze na kolejnych lekcjach wiedzy o kinie. Tym akcentem zakończyliśmy obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Serdecznie dziękuję za udział!

 

Karolina Radtke

 

 

GALERIA

 
XI Rajd Rowerowy "Na dwóch kołach po drogach i bezdrożach" PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Sicienko i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców i pozostałych miłośników dwóch kółek 20 maja 2017 r. na XI Rajd Rowerowy "Na dwóch kołach po drogach i bezdrożach".
Start Rajdu przewidziano o 9.30. Rozpocznie go tradycyjne złożenie znicza pod obeliskiem w Sicienku. Następnie uczestnicy przejadą przez Kasprowo, Goncarzewy, Sitno, Dąbrówkę Nową do Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie, gdzie czekać na nich będzie słodki poczęstunek i nieco rozrywki. Następnie z Kruszyna ulicami Tatarakową, Nadnotecką, Nad Torem kolarze przejadą do Pawłówka, skąd skierują się, to z większą werwą ul. Gwarną, to spokojniej ul. Cichą w Osówcu i ścieżką rowerową do elewatorów w centrum wsi. Stamtąd polnymi drogami Rajd uda się do Mochla, skąd wypróbowując nową ścieżkę rowerową wróci przez Wojnowo do ITK w Sicienku. Tam na strudzonych kolarzy będzie czekać smaczna grochówka. Trasa liczy ok. 35 km.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego aktywnego spędzenia czasu i poznania ciekawych miejsc w gminie Sicienko. Tym bardziej, że w tym roku "kręcimy kilometry" w ramach Metropolii Bydgoszcz w Europejskiej Rywalizacji Rowerowej. W związku z tym organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników Rajdu do udziału w rywalizacji i wcześniejszego zalogowanie się na stronie www.BydgoszczNaRowery.pl, pobrania aplikacji Naviki i dołączenie do drużyny gminy Sicienko. Informacje dotyczące rywalizacji zamieszczone są na stronie www.sicienko.pl w Dziale "Kultura i Sport" zakładce "Europejska Rywalizacja Rowerowa 2017"

Zgłoszeń grupowych do Rajdu należy dokonywać do 15.05.2017 r.

Telefonicznie:

Katarzyna Batka tel. 52 58 70 757 godz. 7.30 – 15.30


Osobiście:

Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, pokój nr 7A

indywidualnych najpóźniej w dniu Rajdu do godz. 9.00.


Rajd został wpisany do "Kalendarza ważniejszych imprez o charakterze kulturalnym, turystycznym i sportowym organizowanych lub współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy w 2017 r." i został objęty Honorowym Patronatem Starosty Bydgoskiego.

 

POBIERZ PLAKAT PDF

 
XVI Gminny Konkurs Recytatorski „O pióro Wójta” PDF Drukuj Email

Wtorek 9 maja wydawał od początku kierować się autonomią, którą najtrafniej wyrażałby chyba tytuł światowego evergreenu kina Bollywood Czasem słońce czasem deszcz. Tego popołudnia sala Izby Tradycji Kulturalnej w Sicienku w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek zgromadziła uczestników XVI edycji Gminnego Konkursu Recytatorskiego pod honorowym patronatem wójta gminy Sicienko pana Jana Wacha, którego obecność uświetniła przebieg konkursu. Deklamacje oceniało jury w składzie p. Lucyna Nowakowska, p. Anna Rychławska oraz p. Barbara Szulc.

Mieliśmy okazję wysłuchać ponad trzydziestu różnych interpretacji wierszy w trzech kategoriach wiekowych. Miłośnicy poezji wnieśli ze sobą pewnego rodzaju awangardę oraz świeżość, nie ograniczając się wyłącznie do tradycyjnych środków wyrazu, takich jak akcentowanie i intonacja. Purpurowa kotara w połączeniu ze stylizacjami oraz gestykulacją i ekspresją deklamatorów pozwoliła mentalnie przenieść się na deski retro- teatru. Honorata Korpikiewicz w swojej publikacji Nieświadome determinanty poezji. Czasowa struktura wierszy napisała:

Odbiór dzieła sztuki wydaje się być tak zindywidualizowany, a osobowości ludzkie tak różnorodne, że łatwo można dojść do przekonania, iż nie ma takiego wytworu człowieka (rąk czy umysłu), który by się komuś nie podobał, nie budził czyjegoś wzruszenia.
Wtorkowego popołudnia mieliśmy okazję usłyszeć m. in. Andrzeja Asnyka, Andrzeja Bursy, Czesława Miłosza, Haliny Poświatowskiej, Edwarda Stachury oraz Wisławy Szymborskiej Nie obyło się również bez takich klasyków jak Jan Brzechwa czy Julian Tuwim. Uczestnicy, szczególnie gimnazjaliści postawili naprawdę wysoko, na co uwagę zwrócił w krótkim podsumowaniu wójt Jan Wach: Bardzo cieszę się, że dane mi było uczestniczyć w tym przeglądzie poetyckim. Jestem mile zaskoczony tak dojrzałym i trafnym doborem repertuaru. Dostarczyliście mi mnóstwo emocji, za co serdecznie dziękuję.


Jury postanowiło wyróżnić i przyznać nagrody w następujących kategoriach:


Klasy I- III:

I miejsce Dominika Bartoszyńska

II miejsce Weronika Grudzka

III miejsce Sara Pączkowska


Klasy IV- VI:

I miejsce Wiktoria Lewandowska

II miejsce Aleksandra Hulaj

III miejsce Julia Bochat


Gimnazjum:

I miejsce Zofia Najdowska

II miejsce Weronika Wierzbanowska

III miejsce Sebastian Jakubczak


Pozostali uczestnicy otrzymali symboliczne pióra. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

Karolina RadtkeGALERIA


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 7

Kalendarz wydarzeń

poprzednim miesiącu maj 2017 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 18 1 2 3 4 5 6 7
week 19 8 9 10 11 12 13 14
week 20 15 16 17 18 19 20 21
week 21 22 23 24 25 26 27 28
week 22 29 30 31

Losowe zdjęcie

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 65 gości 

Statystyki

Odsłon : 38592